Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Прием

 Прием 2023/2024 година

 

Свободни места за ученици в ОУ“ Васил Левски“- с.Върбица  за учебната 2023/2024 година

 

 

 1. Брой на свободните места в паралелките за учебната 2023/ 2024 година по класове:

I клас- 17 свободни места

II клас- 22 свободни места

III клас- 20 свободни места

IV клас- 18 свободни места

V клас- 19 свободни места

VI клас- 22 свободни места

VII клас- 21 свободни места

 

Заповед за  план-приема в ОУ"Васил Левски", село Върбица за учебната 2023/2024 година № 227/ 29.03.2023 г.

I.Условия и ред за прием на ученици в първи клас в  ОУ „Васил Левски“, село Върбица, община Горна Оряховица за  учебната 2023/2024 година, както следва:

 1. За учебната 2023/2024 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 24 ученици живущи на територията на село Върбица и на село Горен долен Тръмбеш.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст  могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.
 • Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 1. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително предучилищно образование с номенклатурен № 3-19.
 2. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.
 3. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в РУО. За родените преди 2015 г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

 

 1. II. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2023/2024 година:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

До 31.03.2023 г.

Директор

2

Предоставена на информация до началника на Регионално управление на образованието-Велико Търново и Община Горна Оряховица за утвърдения училищен план- прием за предстоящата учебна година

до 10.04.2023 г.

Директор

3

Приемане на заявление за прием на първокласници и необходимите документи

до 31.05.2023 г.

 

Комисия по прием за първи клас

4

Обявяване на списъците на класираните ученици в  първи клас 

02.06.2023 г. - в 17.00 часа

Комисия по прием за първи клас

5

Записване на класираните ученици в първи клас с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група

05.06.2023 г-

07.06.2023 г

Комисия по прием за първи клас

6

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на I клас

 

 До 15.06.2023 г.

Директор

8

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2023/2024 година.

до 20.09.2023 г.

 

Класен ръководител на І клас

 

 

III.Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

Условия и ред за прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 година в ОУ „Васил Левски“, село Върбица, както следва:

 1. За учебната 2023/2024 година да се осъществи прием на ученици в V клас в една паралелка с 26 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст.
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в V клас;
 • Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване.
 1. Записването на ученици в V клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

І. График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2023/2024 год:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

До 31.03.2023 г.

Директор

2

Записване на приетите ученици в  V клас с оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

до 13.09.2023 г.

Комисия по прием за V клас

3

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2023/2024 година.

до 20.09.2023 г.

Класен ръководител на  V клас

 

ІІ. Необходими документи:

 

 1. Заявление по образиц до директора на училището
 2. Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование-оригинал.
 4. Заявление, относно желанието на родителите за включване в група за разширена подготовка.
 5. Заявление, относно желанието за час за спортни дейности
 6. Заявление, относно включване в група за целодневно обучение.

 

 

Прикачени документи

Утвърждаване план-прием.PDF