Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Прием

 Прием 2019/2020 година

I.Условия и ред за прием на ученици в първи клас в  ОУ „Васил Левски“, село Върбица, община Горна Оряховица за  учебната 2019/2020 година, както следва:

 1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 22 ученици живущи на територията на село Върбица и на село Горен долен Тръмбеш.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст  могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.
 • Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 1. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително предучилищно образование с номенклатурен № 3-19.
 2. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.
 3. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в РУО. За родените преди 2012 г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

 

 1. II. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2018/2019 година:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

До 30.03.2019 г.

директор

2

Приемане на заявления за записване на първокласници и необходимите документи.

до 31.05.2019 г.

Комисия по прием за първи клас

3

Обявяване списъците с  класираните ученици.

03.06.2019 г.

в 17.00 ч.

Комисия по прием за първи клас

5

Записване на класираните ученици в  първи клас с оригинала на удостоверение за завършена подготвителна група.

05.06.2019 г. - 07.06.2019 г

Комисия по прием за първи клас

6

Родителска среща с родителите на записаните деца.

до 11.06.2019 г.

 

Класен ръководител  І клас

7

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на I клас

 

   До 15.06.2019 г.

директор

8

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2019/2020 година.

до 12.09.2019 г.

 

Класен ръководител на І клас

 

 

III.Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

Условия и ред за прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 година в ОУ „Васил Левски“, село Върбица, както следва:

 1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в V клас в една паралелка с 20 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст.
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в V клас;
 • Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване.
 1. Записването на ученици в V клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

 

І. График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2019/2020 год:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

До 30.03.2019 г.

директор

2

Записване на приетите ученици в  V клас с оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

13.09.2019г.

Комисия по прием за V клас

3

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2019/2020 година.

до 13.09.2019 г.

Класен ръководител на  V клас

 

ІІ. Необходими документи:

 

 1. Заявление до директора по образец на училището.
 2. Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование-оригинал.
 4. Заявление, относно желанието на родителите за включване в група за разширена подготовка.
 5. Заявление, относно желанието за час за спортни дейности
 6. Заявление, относно включване в група за целодневно обучение.

 

Необходими документи за приемане и записване на учениците в  І /първи/ клас за учебната 2018/2019 година:

 • оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група;
 • акт за раждане на детето;
 • декларация от родител /настойник/, ако детето не е посещавало подготвителна група /по образец – приложение 3/;
 • заявление от родител /по образец – приложение 1/;
 • заявление от родител за включване в групи по ИУЧ;
 • заявление от родител за целодневно обучение /по образец – приложение 2/.

     

    Критерии за прием на ученици в І /първи/ клас:

 •  всички подлежащи на задължително обучение деца, навършили 7 години в съответната календарна година;
 • деца живеещи в населеното място;
 • деца живеещи в съседни населени места;
 • близнаци, сираци;
 • братя и сестри на учениците в училището;
 • деца на служители и учители в училището;

 

     График на дейностите по организацията и осъществяването на приема на учениците в І клас за учебната 2018/2019 година, изпълняван от  избраната на ПС УК:

 •  Провеждане на родителска среща за информиране на родителите и проучване нагласите им за включване на децата им в целодневно обучение.

         Срок: 16 май 2018г.                     Отг. УК: М. Дочева, С.Кръстева, К.Димитрова

 • Подаване на документите за записване в І /първи/ клас, конкретизирани в т. II.

         Срок:от 31.05.2018 г.                   Отг. УК: М. Дочева, С.Кръстева, К.Димитрова

 • Обработка на постъпилите документи в училище и изготвяне на списък на записаните от І етап на кандидатстване първокласници:

        Срок: 04-07 юни 2018г.                 Отг. УК: М. Дочева, С.Кръстева, К.Димитрова

 • Останалите свободни места се попълват до 15.09.2018 г.