Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Прием

 Прием 2024/2025 година

 

Свободни места за ученици в ОУ“ Васил Левски“- с.Върбица  за учебната 2024/2025 година

 

 

 1. Брой на свободните места в паралелките за учебната 2024/ 2025 година по класове:

I клас - 18 свободни места

II клас - 15 свободни места

III клас - 20 свободни места

IV клас - 19 свободни места

V клас - 22 свободни места

VI клас - 19 свободни места

VII клас - 23 свободни места

 

Заповед за  план-приема в ОУ"Васил Левски", село Върбица за учебната 2024/2025 година № 288/ 29.03.2024 г.

I.Условия и ред за прием на ученици в първи клас в  ОУ „Васил Левски“, село Върбица, община Горна Оряховица за  учебната 2024/2025 година, както следва:

 1. За учебната 2024/2025 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в една паралелка с 22 ученици живущи на територията на село Върбица и на село Горен долен Тръмбеш.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в първи клас се приемат деца на 7- годишна възраст, навършена в съответната календарна година. Деца навършили 6 –годишна възраст  могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите или настойниците и при готовност на детето за училище, отчетена с удостоверение за предучилищно образование .
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден.
 • Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 1. Записването на децата в първи клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за задължително предучилищно образование с номенклатурен № 3-19.
 2. В случай, че детето не е посещавало подготвителна група родителят подава декларация по образец с която потвърждава, че детето не е посещавало подготвителна група.
 3. Детето може да започне и по-късно от 7 години след подаване на заявление от родителите или настойниците и след решение на Експертна комисия в РУО. За родените преди 2017 г. родителят трябва да представи документ за отлагане от РУО – Велико Търново.

 

 1. II. График на дейностите по прием на ученици в І клас за учебната 2024/2025 година:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1.

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

до 29.03.2024 г.

 Директор

2.

Предоставена на информация до началника на Регионално управление на образованието-Велико Търново и Община Горна Оряховица за утвърдения училищен план- прием за предстоящата учебна година.

до 10.04.2024 г.

 Директор

3.

Приемане на заявление за прием на първокласници и необходимите документи.

до 31.05.2024 г.

 

 Комисия по прием за първи клас

4.

Обявяване на списъците на класираните ученици в  първи клас. 

 до 04.06.2024 г. - в 17.00 часа

 Комисия по прием за първи клас

5.

Записване на класираните ученици в първи клас с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група.

 от 06.06.2024 г.

  до 10.06.2024 г

 Комисия по прием за първи клас

6.

Родителска среща с родителите на записаните деца.

до 14.06.2024 г.

 Класен ръководител I клас 

7.

Публикуване в сайта на училището наличието на свободни места в паралелката на I клас

 

 до 14.06.2024 г.

 Директор

8.

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2024/2025 година.

до 20.09.2024 г.

 

 Класен ръководител на І клас

 

 

III.Необходими документи за участие в класиране и за записване в I клас:

       1.Заявление до директора на училището за приемане в първи клас. В заявлението родителите посочват избора си за включване на детето в група за разширена подготовка, както и заявление за включване в група на целодневна организация на учебния ден (по образец).

       2.Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване.

       3.Удостоверение за завършена подготвителна група/клас - оригинал.

       4.Лична карта на родителя/настойника- за сверяване.

       5.Пълномощно или съдебно решение за присъдени родителски права - оригинал или нотариално заверено копие.

Условия и ред за прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 година в ОУ „Васил Левски“, село Върбица, както следва:

 1. За учебната 2024/2025 година да се осъществи прием на ученици в V клас в една паралелка с 26 ученици.
 2. На основание чл. 8, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищното образование в V клас се приемат ученици до навършване на 16-годишна възраст.
 3. Родителите (настойниците) подават в определения срок:
 • Заявление (по образец) до директора на училището за постъпване на детето в V клас;
 • Акт за раждане на детето – оригинал за сверяване.
 1. Записването на ученици в V клас става в определения в графика срок с подаване на оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 

І. График на дейностите по прием на ученици в V клас за учебната 2024/2025 год:

              ДЕЙНОСТИ 

        СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Публикуване в сайта на училището реда за прием, графика на дейностите, необходимите документи.

 

 до 29.03.2024 г.

 Директор

2

Записване на приетите ученици в  V клас с оригинала на Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

 до 14.09.2024 г.

Комисия по прием за V клас

3

Провеждане на родителска срещи  в началото на учебната 2024/2025 година.

 до 20.09.2024 г.

Класен ръководител на  V клас

 

ІІ. Необходими документи:

 

 1. Заявление по образиц до директора на училището
 2. Акт за раждане на детето - оригинал за сверяване
 3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование-оригинал.
 4. Заявление, относно желанието на родителите за включване в група за разширена подготовка.
 5. Заявление, относно желанието за час за спортни дейности
 6. Заявление, относно включване в група за целодневно обучение.

 

 

Прикачени документи

Утвърждаване план-прием