Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Модул 1. "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт".

 

 

       Представяме националната програма, в която нашето училище участва - "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" в Модул 1 "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт". Тази инициатива цели създаването на оптимални образователни условия, които насърчават качествено обучение и развитие на децата и учениците.

В рамките на този модул се работи за постигане на няколко ключови цели:

  1. Съвременна образователна среда: Програмата подкрепя внедряването на съвременни технологии и образователни методи, които подпомагат учениците в усвояването на знания и умения. Важен акцент се поставя върху интерактивността и иновациите в обучението.
  2. Достъпна архитектурна среда: Програмата подкрепя обновление и адаптация на училищните сгради, така че да бъдат достъпни за всички ученици, включително тези със специални потребности. Това осигурява равни възможности за образование за всички.

 

 

     Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт”

         Дейността включва обновяване на стая за самоподготовка и занимания по интереси на децата от група ЦОУД, в която учениците се обучават за придобиване на ключови компетентности в областта на хуманитарните науки, изкуствата и спорта; Общата стойност на проекта е 10 000 лв.