Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВОТО И СПОРТА“

 

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.
Творческите дейности, които ще се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране
талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество,
на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и изобразителното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност,
самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително
въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще
се реализират в областта на спорта, ще допринесат за физическото, емоционалното и социалното
развитие на учениците.

2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2
„Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението
и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1. Цели на програмата:
– Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие
при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на
техните интереси, способности и компетентности.
– Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и
изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното, театралното, филмовото и
изобразителното изкуство, както и в областта на спорта;
– Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
– Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол на
учениците;
– Повишаване на музикалната, танцовата, театралната и филмовата култура, както и културата
в областта на изобразителното изкуство на подрастващите и насърчаване съхраняването и
утвърждаването на културните ценности;
– Стимулиране на интереса на учениците към богатото наследство в областта на изкуствата,
както и към колективните спортове;
– Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен
начин на живот.
2.2. Обхват на програмата:
Програмата обхваща ученици от държавни, общински и частни училища на територията на
Република България от I до XII клас.

 

 Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на група за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

     

    През настоящата 2023/2024 год. в ОУ ‘‘Васил Левски‘‘ по националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ се сформира 1 група.

  •  Група за народни танци „ Извор“ с ръководител Анелия Христова Димитрова. Участие в нея имат 12 ученика от V - VII клас.

I групa

      1.Танцово изкуство.

      2. Група за народни танци.

      3. Запознаване с българския фолклор. Разучаване на основните хора в Северняшка фолклорна област. 

  1.  Възрастова група – V - VII клас
  2. 12 участници
  3. Цели: Да се създаде у децата траен интерес и положителна нагласа към музиката и фолклора. Развитие на умения за работа в екип. Посочените за изучаване хора се отличават с интересни и сложни движения, в които се крие специфичния народностен стил, оформил се в продължение на векове. Бъдещите танцьори трябва да изградят художествен вкус не само у себе си, но и в изпълнението си пред публиката. Да разкрият особеностите на българския народен танц, като го пазят от неприсъщи и чужди влияния. Създаване на умения за движение с музика и художествено изпълнение на поставените танци. Придобитите знания да съдействат училището да стане по-привлекателно място за учащите.
  4. Общата стойност на националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“  е  8000,00 лв.

 

 

    

Изяви по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта“ Модул 1 ,,Изкуства“

 

    На 20.12.2023 г. нашите ученици, участници в НП" Заедно в изкуствата и спорта", поздравиха членовете на Пенсионерския клуб  в с. Върбица. Изненадаха ги с кръшни хора и рецитираха стихове. 

 

  

 

   Честване на патронния празник на училището