Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Национална програма „Заедно за всяко дете“

    Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“


    

Основни цели:

  1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
  2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

  1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
  2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.

      От 04.12.2023 г. до 06.12.2023 г. в ОУ „Васил Левски“ по НП „Заедно за всяко дете“, модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“  се проведе обучение с лектор Марияна Георгиева от фирма  „Консулт Девелопмент“, с ученици, родители и учители от ОУ "Васил Левски" на теми „Изработване на правила за пълноценно участие в образованието“, "Роля на родителя в I клас. Роля на езика в образованието", "Подкрепящи възрастни" и „Как да подготвим детето за училище?“. Целта на обучението бе повишаване на възпитателния потенциал и здравната култура на семейството, подобряване комуникацията, обмена на информация и взаимодействието между родителите, общността и образователната институция. Родителите с интерес присъстваха и взеха участие в проведените обучения.