Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Междуучилищни събитията за повишаване на  мотивацията  за учене, изграждане на по-голяма увереност в собствените  сили, насърчаване на  бъдещите  социална и личностна реализация по проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 28.06. 2022г. ОУ“Васил Левски”, село Върбица, община Горна Оряховица ще участва в междуучилищни събития за повишаване на  мотивацията  за учене, изграждане на по-голяма увереност в собствените  сили, насърчаване на  бъдещите  социална и личностна реализация по проект BG05М2ОР001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Програмата на събитието може за видете тук

 

Учебна 2021/2022 година

През учебната 2021/2022 година в ОУ"Васил Левски", село Върбица е сформирана една групи по проект BG 05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" в които ще се обучават ученици от  VII клас с ръководител Маринела Пенчикова. В групата са включени ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения по български език и литература. През настоящата учебна година за оптимизиране взаймодействието на училището с родителите на ученици от уязвимите групи и местната общност отново е назначен медиатор по проекта.

 

 

 

 Учебна 2020/2021 година

През учебната 2020/2021 година в ОУ"Васил Левски", село Върбица се сформираха три групи по проект BG 05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" в които ще се обучават ученици от II, III-IV и VII клас с ръководители Манушка Дочева, Росица Костадинова и Николинка Кенарева. В групите са включени ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения по български език и литература. През настоящата учебна година за оптимизиране взаймодействието на училището с родителите на ученици от уязвимите групи и местната общност отново е назначен медиатор по проекта.

 

 

Учебна 2019/2020 година

През учебната 2019/2020 година в училището са сформиране две групи по български език и литература по проект BG 05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".Целта е да се преодолеят пропуските на учениците при началното ограмотяване, чрез допълване и развитие на знанията на учениците от начален етап.

През настоящата година с цел оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото включване на учениците в училище и за намаляване на риска от преждевременното им напускане на образователната система. За целта  по проекта в училището е назначен медиатор, които ще извъшва следните дейностти:

             1. групова разяснителна  работа (родителски срещи, лектории, дни на отворените врати, събития и др. дейности) с представителите на малцинствените общности, с фокус върху тези, които възпрепятстват децата си от посещение на училище или изцяло не осъзнават/неглижират ползите от включване в системата на образование;

            2. индивидуални срещи с родители за мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на училищното образование

Учебна 2018/2019 година

През учебната 2018/2019 година в ОУ "Васил Левски", село Върбица се сформираха две групи по български език и литература по проект "Подкрепа за успех". Основната цел при сформирането на групите беше  да се намали дела на преждевременно напусналите училище, чрез своевременно индентифициране на системните пропуски в компетентностите на учениците.

Основните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Васил Левски", село Върбица  през учебната 2018/2019 година е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмет.