Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

През учебната 2018/2019 година в ОУ "Васил Левски", село Върбица се сформираха две групи по български език и литература по проект "Подкрепа за успех". Основната цел при сформирането на групите беше  да се намали дела на преждевременно напусналите училище, чрез своевременно индентифициране на системните пропуски в компетентностите на учениците.

Основните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Васил Левски", село Върбица  през учебната 2018/2019 година е осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмет.