Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Схема Училищен Плод

Кандидатстване по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ”

 

Цели на програмата

 

Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. Да му помогнем да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което обществото иска да бъде отличник.

 

Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички деца и родители. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни извънкласни форми с цел разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на ученика: Клуб „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, създаден от миналата учебна година е пример в тази насока.

 

Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не проявяват особен интерес към учебния процес;

 

Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в която може да открие своето място;

 

Намаляване броя на неизвинените отсъствия;

 

Намаляване броя на отпадналите ученици от училище;

 

Повишаване успеха на учениците;

 

Привличане на родителите за активно участие в училищния живот и включването им при разрешаване на проблеми;

 

Ограничаване отпадането на ученици поради ранни бракове.