Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Изпити в процеса на обучение

Съгласно Наредба  № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г/  се публикува на ентурнет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата на провеждане на изпита.

Учебна 2021/2022 година

Съобщение за датата, мястото и началния час на поправителните изпити за учебната 2021/2022 година , както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите

Ред и организация за провеждане на изпитите за промяна на годишна оценка през учебната 2021/2022 година