Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Изпити в процеса на обучение

Съгласно Наредба  № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците /Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г/ съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.

Към настоящия момент на учебната 2021/2022 годинаняма ученици от  ОУ"Васил Левски", село Върбица, които да полагат изпити в процеса на обучението.