Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

На основание Приложение № 4 към Решение №704/05.10.2018 година на Министерския съвет ОУ "Васил Левски", село Върбица предоставя следните административни услуги:

1.Преместване на ученици в държавни и общински училища.

2.Приемане на деца в І клас

3.Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

4.Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите в съответствие с изискванията за завършен клас

5.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас в училища на чужда държава

6.Издаване на дубликати на документи за завършен клас, етап или степен на образованието - удостоверения и свидетелства

Информация за всяка административна услуга и образец на заявленията може да намерите в файловете по долу.