Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Документи

Прикачени документи

Стратегия на училището 2023/2027 година
Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година
Форми на обучение през учебната 2023/2024 година
Годишен план за дейността на училището
Училищен учебен план I клас 2023/2024 година
Училищен учебен план II клас 2023/2024 година
Училищен учебен план III клас 2023/2024 година
Училищен учебен план IV клас 2023/2024 година
Училищен учебен план V клас 2023/2024 година
Училищен учебен план VI клас 2023/2024 година
Училищен учебен план VII клас 2023/2024 година
Мерки за повишаване на качеството на образованието
Програма за превенция от ранно напускане
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Етичен кодекс
План- програма БДП
Методически обединения
Вътрешни правила за обществена информация
Правила и план за противодействие на училищния тормоз
Програма гражданско и здравно образование
Програма за подкрепа на личностното развитие