Facebook
ОУ Васил Левски
Основно училище в с. Върбица, общ. Горна Оряховца

Преминаването на отделен ученик от ОУ"Васил Левски", село Върбица  в обучение от разтояние в електронна среда /ОРЕС/ по избор на родител е възможно:

1.До 30 учебни дни - по избор на ученика/родителите, при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства и подадено заявление и декларация от двамата родители.

2.Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка и подадено заявление и декларация от двамата родители, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2021 - 2022 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка)в следните случаи:

 • Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
 • Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
 • По избор на ученика/родителите при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
 • Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.
 • Обучението от разстояние в електронна среда включва онлайн провеждане на учебни часове с видео- конферентна връзка при синхронни учебни часове, самостоятелно изпълнение на задачи, поставени от учителя в асинхронни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Обучението от разстояние в електронна среда – ОРЕС се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft
 • Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител и в училищния сайт.
 • При обучение в ОРЕС, на ученика се поставят оценки в синхронни учебни часове, отбелязват се отсъствия по неуважителни причини, когато не се включва в обявения график. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.
 • Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
  • двадесет минути - в началния етап;
  • тридесет минути - в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 • При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 • Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 • Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група
 • Родителите са длъжни да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението:
 1. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;
 2. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;
 3. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;
 4. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.
 5. Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението и декларацията от родител.
 6. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и др., родителят уведомява за това класния ръководител/учител, като своевременно се информира за пропуснатия материал.
 7. Не изнася в други чатове записи на проведени часове.
  • Обучението се прекратява:
 8. по желание на ученика;
 9. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
 10. при неизпълнение на поетите  от родителя с декларацията задължения.
  • Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и камера; необходимите учебни помагала и пособия за писане.
  • Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, светлини, напр. включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки, за да се избегне микрофония.
  • В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен предмет от дневната програма:
   1. Пише и говори на съвременен български език във виртуалната класна стая.
   2. Влиза навреме във виртуалната класна стая.
   3. Не провежда лични разговори във виртуалната класна стая.
   4. Изключва микрофона си, не вдига шум и не пречи на учителя при провеждане на образователния процес.
   5. Не изключва микрофоните на други ученици и учителя по време на часа във виртуалната класна стая.
   6. Изпраща домашните поставени от учителя в срок и според инструкциите на учителя в платформата Teams и/или в електронния дневник.
   7. Спазва продължителността на електронния учебен час – 20 минути за начален и 30 минути за прогимназиален етап.
   8. Спазва началото на всеки учебен час по седмичното разписание в случай, че няма обявена промяна по обективни причини.
   9. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини - технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият уведомява незабавно за това класния ръководител/учител (ако ученикът е от начален етап - това се извършва от родителя) като се информира за пропуснатия материал.
  • С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина и уважение във виртуалната класната стая.

 

График

на учебният  ден в ОУ "Васил Левски", село Върбица

при   обучение от разстояние в електронна среда 

 

1.Учебни часове по училищния учебен план

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебен час

І ,ІІ  и ІІІ -ІV клас

V- VI  и  VII клас

1.

8,30-8,50

8,30-9,00

2.

9,00-9,20

9,10-9,40

3.

9,30-9,50

9,50-10,20

4.

10,10-10,30

10,40-11,10

5.

10,50-11,10

11,20-11,50

6.

11,20-11,40

12,00-12,30

7.

 

12,40-13,10

 

2.Дейностите при целодневна организация  на учебния ден са : организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси

 

Учебен час

Сборна група І – ІV клас

1.

11,50-12,10

2.

12,10-12,30

3.

12,40-13,00

4.

13,10-13,30

5.

13,40-14,00

6.

14,10-14,30